Estrangeria

  • Visats per a Espanya i permisos de sortida.
  • Autoritzacions de residència i treball: arrelament social, arrelament laboral, compte aliè i compte propi.
  • Autoritzacions de residència per circumstàncies excepcionals: arrelament familiar, raons humanitàries, malaltia i altres.
  • Renovacions.
  • Permisos d’estudiant.
  • Modificacions.
  • Llarga durada (nacional i UE).
  • Antecedents penals.
  • Recursos de denegacions.
  • Nacionalitat
  • Recurs per denegació de nacionalitat.
  • Recurs i assistència a judici contenciós administratiu.
  • Assessorament i informació sobre serveis per a població immigrada.
  • Assessorament individual i col·lectiu.
  • Assistència davant detenció i judici.
  • Recursos de sancions: multa o expulsió.
  • Recursos i acompanyament al procediment d’internament a centre d’internament d’estrangers (CIE).
  • Assessorament individual i col·lectiu.