Dret Bancari

hipotecario

 • OPOSICIÓ A EXECUCIONS HIPOTECÀRIES I LA DACIÓ EN PAGAMENT
 • ANÀLISI DE CLÀUSULES ABUSIVES
 • CESSIÓ DE CRÈDITS HIPOTECARIS A FONS VOLTORS
 • HIPOTEQUES MULTIDIVISA

  Procés judicial d’execució hipotecaria

  Uns mesos després del primer impagament i si la persona no ha pagat les quantitats reclamades ni ha arribat a un acord amb el banc. L’entitat bancària pot reclamar les quantitats de forma judicial, a traves del procediment hipotecari, d’execucions de títuls no judicials o pel declaratiu ordinari; o bé pot procedir a l’execució extrajudicial per mitjà de la subasta notarial.

  El ciutadà rep un burofax a casa seva (la casa hipotecada) on s’indica l’import total reclamat:

  quotes impagades + interessos generats per les quotes impagades + comissions d’impagament + costos previstos + total del capital pendent (per aplicació del venciment anticipat de la hipoteca)

  No recollir els burofaxos  o  no signar-ne les notificacions de  recepció del jutjat no atura el procediment

   

  En cas de què no es pagui el deute reclamat ni s’hagi arribat a un acord amb el banc, aquest presenta una demanda judicial i inicia el procediment. A partir d’aquí el jutjat notificarà als titulars del préstec l’inici del procediment.

  La notificació la rebran tots els titulars de la hipoteca, amb la notificació es rep:

   

  la demanda + una fotocòpia del contracte de la hipoteca + l’acta notarial (on s’especifica el deute total pendent)

  No recollir el burofax o  no signar-ne la recepció no atura el procés

  El primer que s’ha de fer és anar a buscar un advocat. Si els nostres ingresos són menors que els estipulat poder acollirnos a la justícia gratuita i podrem anar al jutjat a demanar-lo.

  Fins els dia assenyalat per la data de la subhasta podem aturar el procés amb la consignació de la quantitat exacta del diners que devem (quotes impagades + interssos de demora). Aquesta acció es pot fer només una vegada cada 3 anys a partir de la modificació que incorpora la Llei 1/2013 de l’article 693 de la Ley de Enjuciamiento Civil.

   

  S’ha fet una proposta de lloguer social?

  Si t’han ofert un lloguer social comprova que s’ajusta als paràmetres que diu la Llei i si no te l’han ofert i tens dubtes de que sigui correcte adreça’t al teu ajuntament o Oficines SIDH o d’Ofideute.

  Existeixen clàusules abusives al contracte del préstec?

  En el cas de què el Tribunal consideri que alguna de les clàusules del contracte préstec hipotecari és abusiva pot aturar el procés d’ofici i donar audiència a les parts. A partir d’aquí es decidirà si continua l’execució hipotecària, es declara improcedent  o es deixen sense aplicació aquelles clàusules considerades abusives.
  De la mateixa manera el deutor pot formular com a causa d’oposició l’existència de clàusules abusives al contracte de préstec hipotecari, en aquest cas el Tribunal haurà de decidir si estima la causa i sobresegueix l’execució o si inaplica la clàusula però l’execució segueix el seu curs.

  + informació

  Comprova si et pots acollir al Codi de Bones Pràctiques

  Els deutors que es considera que estan al llindar de l’exclusió es poden acollir al Codi de Bones Pràctiques sol·licitant-ho al mateix banc fins al moment en què es determinar la data de subhasta.

  Condicions d’especial vulnerabilitat